تسلا یکی از مدیران اپل را استخد‌ام کرد

تسلا یکی از مدیران اپل را استخد‌ام کرد
تسلا یکی از مدیران اپل را استخد‌ام کرد

یکی دیگر از مدیران شرکت را برای مدیریت فرآیند‌های توسعه و تولید استخدام می‌کند. تسلا با توجه به استقبال گسترده‌ از مدل ۳، تلاش زیادی برای افزایش پروسه‌ی تولید و تحویل به موقع خودروهای پیش‌خرید شده می‌کند. برای آگاهی از جزییات این خبر و سمت او در شرکت تسلا با همراه باشید.

تسلا یکی از مدیران اپل را استخد‌ام کرد

(image)

یکی دیگر از مدیران شرکت را برای مدیریت فرآیند‌های توسعه و تولید استخدام می‌کند. تسلا با توجه به استقبال گسترده‌ از مدل ۳، تلاش زیادی برای افزایش پروسه‌ی تولید و تحویل به موقع خودروهای پیش‌خرید شده می‌کند. برای آگاهی از جزییات این خبر و سمت او در شرکت تسلا با همراه باشید.

تسلا یکی از مدیران اپل را استخد‌ام کرد

نفت آموزش پرورش دولتی