ترامپ بورس تهران را نیز شوکه کرد

ترامپ بورس تهران را نیز شوکه کرد
ترامپ بورس تهران را نیز شوکه کرد

بورس تهران به دلیل پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهور ایالات متحده آمریکا با افت شدید شاخص روبرو شد.

ترامپ بورس تهران را نیز شوکه کرد

(image)

بورس تهران به دلیل پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهور ایالات متحده آمریکا با افت شدید شاخص روبرو شد.

ترامپ بورس تهران را نیز شوکه کرد

oxin channel