تحویل آخرین نسخه ابرخودروی هنسی ونوم GT

تحویل آخرین نسخه ابرخودروی هنسی ونوم GT
تحویل آخرین نسخه ابرخودروی  هنسی ونوم GT

شرکت هنسی رسما اعلام کرده است که این نسخه، آخرین خودروی ونوم آن‌ها است و پس از آن هنسی با نسل جدیدی از سوپراسپرت‌ها بازخواهد گشت.

تحویل آخرین نسخه ابرخودروی هنسی ونوم GT

(image)

شرکت هنسی رسما اعلام کرده است که این نسخه، آخرین خودروی ونوم آن‌ها است و پس از آن هنسی با نسل جدیدی از سوپراسپرت‌ها بازخواهد گشت.

تحویل آخرین نسخه ابرخودروی هنسی ونوم GT