تا سه سال دیگر، ایستگاه‌های فضایی به دور ماه گردش خواهند کرد

تا سه سال دیگر، ایستگاه‌های فضایی به دور ماه گردش خواهند کرد
تا سه سال دیگر، ایستگاه‌های فضایی به دور ماه گردش خواهند کرد

در حال حاضر در اطراف سیاره‌ی زمین، چند ایستگاه‌ فضایی وجود دارند که مشهورترین آن‌ها ایستگاه فضایی بین‌المللی است؛ اما گویا قرار است ایستگاه‌های فضایی در اطراف ماه نیز گردش کنند.

تا سه سال دیگر، ایستگاه‌های فضایی به دور ماه گردش خواهند کرد

(image)

در حال حاضر در اطراف سیاره‌ی زمین، چند ایستگاه‌ فضایی وجود دارند که مشهورترین آن‌ها ایستگاه فضایی بین‌المللی است؛ اما گویا قرار است ایستگاه‌های فضایی در اطراف ماه نیز گردش کنند.

تا سه سال دیگر، ایستگاه‌های فضایی به دور ماه گردش خواهند کرد