بلک بری تولید گوشی Classic خود را برای همیشه متوقف کرد

بلک بری تولید گوشی Classic خود را برای همیشه متوقف کرد

گوشی های هوشمند بلک بری برای سال هاست که به عنوان گوشی های رسمی و کاری کارکنان و نمایندگان سنای آمریکا، مورد استفاده قرار می گیرند.

بلک بری تولید گوشی Classic خود را برای همیشه متوقف کرد

(image)
گوشی های هوشمند بلک بری برای سال هاست که به عنوان گوشی های رسمی و کاری کارکنان و نمایندگان سنای آمریکا، مورد استفاده قرار می گیرند.
بلک بری تولید گوشی Classic خود را برای همیشه متوقف کرد