برندگان مسابقه‌ طراحی خودروی لمانز ۲۰۳۰ اعلام شد

برندگان مسابقه‌ طراحی خودروی لمانز ۲۰۳۰ اعلام شد
برندگان مسابقه‌ طراحی خودروی لمانز ۲۰۳۰ اعلام شد

اسامی برندگان مسابقه‌ی طراحی خودروی مسابقات ۲۴ ساعته‌ی لمانز سال ۲۰۳۰ اعلام شد.

برندگان مسابقه‌ طراحی خودروی لمانز ۲۰۳۰ اعلام شد

(image)

اسامی برندگان مسابقه‌ی طراحی خودروی مسابقات ۲۴ ساعته‌ی لمانز سال ۲۰۳۰ اعلام شد.

برندگان مسابقه‌ طراحی خودروی لمانز ۲۰۳۰ اعلام شد

خبرگزاری ایران