برندگان مسابقات عکاسی جهانی ۲۰۱۷ سونی مشخص شدند

برندگان مسابقات عکاسی جهانی ۲۰۱۷ سونی مشخص شدند
برندگان مسابقات عکاسی جهانی ۲۰۱۷ سونی مشخص شدند

برگزیدگان مسابقات عکاسی جهانی ۲۰۱۷ از میان ۲۲۷ هزار اثر به ثبت رسیده، به‌صورت رسمی معرفی شدند.

برندگان مسابقات عکاسی جهانی ۲۰۱۷ سونی مشخص شدند

(image)

برگزیدگان مسابقات عکاسی جهانی ۲۰۱۷ از میان ۲۲۷ هزار اثر به ثبت رسیده، به‌صورت رسمی معرفی شدند.

برندگان مسابقات عکاسی جهانی ۲۰۱۷ سونی مشخص شدند