بازی‌سازی به دروس دانشگاه فردوسی اضافه می‌شود+یادداشتی کوتاه

بازی‌سازی به دروس دانشگاه فردوسی اضافه می‌شود+یادداشتی کوتاه

خبر ارسالی از طرف :

پیرو بازدید مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از انجمن بازی‌های رایانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد، درس بازی‌سازی ازمهرماه امسال با حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به دروس دانشجویان گروه مهندسی کامپیوتر اضافه خواهد شد. به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، حسن کریمی قدوسی در بازدید از انجمن بازی‌های رایانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد، ظرفیت‌های گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی را برای توسعه بازی‌سازی درشهر مشهد مناسب دانست و گفت: دانشگاه فردوسی می‌تواند علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های پنهان بازی‌سازان در استان خراسان رضوی، زمینه توسعه علمی برای توسعه این هنر – صنعت را فراهم سازد. مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در مذاکره با دکتر سعید ابریشمی، مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی گفت:بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از گسترده‌تر شدن فعالیت‌های این دانشگاه در زمینه بازی‌های رایانه‌ای حمایت جدی خواهد کرد. در این جلسه، برگزاری یک «گیم جم» دراوایل مهرماه توسط دانشگاه فردوسی و با حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به تصویب رسید. دکتر سعید ابریشمی در این جلسه باتأکید بر ظرفیت‌های دانشگاه فردوسی گفت: استادان توانمندی مانند دکتر پوررضا و نیزدانشجویان علاقه‌مندی که انجمن بازی‌های رایانه‌ای را تأسیس کردند در این دانشگاه هستند که این ظرفیت با حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای می‌تواند گسترش یابد.

یادداشتی کوتاه:

آموزش همواره مفید بوده و هست. هیچ کس منکر نقش والای آموزش در ارتقا یک صنعت نبوده و نیست. اما با توجه به تجربه ناموفق بنیاد ملی بازی های رایانه ای در دانشگاه علمی کاربردی بازیسازی، امیدواریم در دوره های دانشگاهی که راه اندازی می شوند نظارت جدی تر برقرار باشد تا، علاوه بر کمیت این دوره های برگزار شده، کیفیت این دوره ها نسبت به منابع بین المللی بازیسازی در سطح کشورهای صاحب نام در این عرصه، دارای سطح قابل قبولی بوده و منابع قدیمی به علاقه مندان بازیسازی ارایه نشود.

هرچه قدر در زمینه آموزش کار کنیم باز کم خواهد بود و همواره، آموزش نقش حیاتی در این صنعت بازی خواهد کرد!

 

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بازی‌سازی به دروس دانشگاه فردوسی اضافه می‌شود+یادداشتی کوتاه

خبر ارسالی از طرف :

پیرو بازدید مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از انجمن بازی‌های رایانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد، درس بازی‌سازی ازمهرماه امسال با حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به دروس دانشجویان گروه مهندسی کامپیوتر اضافه خواهد شد. به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، حسن کریمی قدوسی در بازدید از انجمن بازی‌های رایانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد، ظرفیت‌های گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی را برای توسعه بازی‌سازی درشهر مشهد مناسب دانست و گفت: دانشگاه فردوسی می‌تواند علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های پنهان بازی‌سازان در استان خراسان رضوی، زمینه توسعه علمی برای توسعه این هنر – صنعت را فراهم سازد. مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در مذاکره با دکتر سعید ابریشمی، مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی گفت:بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از گسترده‌تر شدن فعالیت‌های این دانشگاه در زمینه بازی‌های رایانه‌ای حمایت جدی خواهد کرد. در این جلسه، برگزاری یک «گیم جم» دراوایل مهرماه توسط دانشگاه فردوسی و با حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به تصویب رسید. دکتر سعید ابریشمی در این جلسه باتأکید بر ظرفیت‌های دانشگاه فردوسی گفت: استادان توانمندی مانند دکتر پوررضا و نیزدانشجویان علاقه‌مندی که انجمن بازی‌های رایانه‌ای را تأسیس کردند در این دانشگاه هستند که این ظرفیت با حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای می‌تواند گسترش یابد.

یادداشتی کوتاه:

آموزش همواره مفید بوده و هست. هیچ کس منکر نقش والای آموزش در ارتقا یک صنعت نبوده و نیست. اما با توجه به تجربه ناموفق بنیاد ملی بازی های رایانه ای در دانشگاه علمی کاربردی بازیسازی، امیدواریم در دوره های دانشگاهی که راه اندازی می شوند نظارت جدی تر برقرار باشد تا، علاوه بر کمیت این دوره های برگزار شده، کیفیت این دوره ها نسبت به منابع بین المللی بازیسازی در سطح کشورهای صاحب نام در این عرصه، دارای سطح قابل قبولی بوده و منابع قدیمی به علاقه مندان بازیسازی ارایه نشود.

هرچه قدر در زمینه آموزش کار کنیم باز کم خواهد بود و همواره، آموزش نقش حیاتی در این صنعت بازی خواهد کرد!

 

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بازی‌سازی به دروس دانشگاه فردوسی اضافه می‌شود+یادداشتی کوتاه