بازسازی خون با برنامه‌ریزی مجدد سلول بنیادی

بازسازی خون با برنامه‌ریزی مجدد سلول بنیادی
بازسازی خون با برنامه‌ریزی مجدد سلول بنیادی

دانشمندان با برنامه‌ریزی دوباره‌ی سلول‌ بنیادی، خون را بازسازی کردند. این موضوع می‌تواند راهکاری برای مقابله با لوسمی و دیگر بیماری‌های خونی در پی داشته باشد.

بازسازی خون با برنامه‌ریزی مجدد سلول بنیادی

(image)

دانشمندان با برنامه‌ریزی دوباره‌ی سلول‌ بنیادی، خون را بازسازی کردند. این موضوع می‌تواند راهکاری برای مقابله با لوسمی و دیگر بیماری‌های خونی در پی داشته باشد.

بازسازی خون با برنامه‌ریزی مجدد سلول بنیادی