باتری منعطف پاناسونیک که با خم شدن آسیب نمی‌بیند

باتری منعطف پاناسونیک که با خم شدن آسیب نمی‌بیند
باتری منعطف پاناسونیک که با خم شدن آسیب نمی‌بیند

باتری منعطفی توسعه داده که قادر است در برابر خمیدن و پیچ‌خوردگی به‌خوبی مقاومت و قابلیت‌های خود را حفظ کند.

باتری منعطف پاناسونیک که با خم شدن آسیب نمی‌بیند

(image)

باتری منعطفی توسعه داده که قادر است در برابر خمیدن و پیچ‌خوردگی به‌خوبی مقاومت و قابلیت‌های خود را حفظ کند.

باتری منعطف پاناسونیک که با خم شدن آسیب نمی‌بیند