اگر در فضا بمیرید، چه بر سر بدنتان خواهد آمد؟

اگر در فضا بمیرید، چه بر سر بدنتان خواهد آمد؟
اگر در فضا بمیرید، چه بر سر بدنتان خواهد آمد؟

در آینده‌ای نزدیک به مریخ سفر خواهد کرد و این سفر  بسیاری به ‌همراه خواهد داشت. اگر این خطرات جان یکی از اعضای مأموریت را بگیرد، چه بر سر جسد او خواهد آمد؟ اگر این موضوع کنجکاوی شما را برانگیخته است، با  همراه شوید تا بیشتر بدانید.

اگر در فضا بمیرید، چه بر سر بدنتان خواهد آمد؟

(image)

در آینده‌ای نزدیک به مریخ سفر خواهد کرد و این سفر  بسیاری به ‌همراه خواهد داشت. اگر این خطرات جان یکی از اعضای مأموریت را بگیرد، چه بر سر جسد او خواهد آمد؟ اگر این موضوع کنجکاوی شما را برانگیخته است، با  همراه شوید تا بیشتر بدانید.

اگر در فضا بمیرید، چه بر سر بدنتان خواهد آمد؟