اپلیکیشن Samsung Connect به عنوان واسطی برای اکوسیستم اینترنت اشیا معرفی شد

اپلیکیشن Samsung Connect به عنوان واسطی برای اکوسیستم اینترنت اشیا معرفی شد
اپلیکیشن Samsung Connect به عنوان واسطی برای اکوسیستم اینترنت اشیا معرفی شد

Samsung Connect نام اپلیکیشن جدید سامسونگ برای مدیریت دستگاه‌های هوشمند متصل به اینترنت اشیا است.

اپلیکیشن Samsung Connect به عنوان واسطی برای اکوسیستم اینترنت اشیا معرفی شد

(image)

Samsung Connect نام اپلیکیشن جدید سامسونگ برای مدیریت دستگاه‌های هوشمند متصل به اینترنت اشیا است.

اپلیکیشن Samsung Connect به عنوان واسطی برای اکوسیستم اینترنت اشیا معرفی شد