استفاده از گرافن و نور خورشید برای تولید آب آشامیدنی

استفاده از گرافن و نور خورشید برای تولید آب آشامیدنی
استفاده از گرافن و نور خورشید برای تولید آب آشامیدنی

مهندسان در دانشگاه واشنگتن صفحات زیست فومی بر پایه‌ی گرافن توسعه داده‌اند که می‌توان با قرار دادن آن در آب شور یا آلوده‌ی سدها یا آبگیرها و تنها به کمک انرژی به دست آمده از نور خورشید آب سالم قابل نوشیدن تولید کرد.

استفاده از گرافن و نور خورشید برای تولید آب آشامیدنی

(image)

مهندسان در دانشگاه واشنگتن صفحات زیست فومی بر پایه‌ی گرافن توسعه داده‌اند که می‌توان با قرار دادن آن در آب شور یا آلوده‌ی سدها یا آبگیرها و تنها به کمک انرژی به دست آمده از نور خورشید آب سالم قابل نوشیدن تولید کرد.

استفاده از گرافن و نور خورشید برای تولید آب آشامیدنی

باران فیلم