استعمال سیگار باعث جهش DNA در سلول ها می‌شود

استعمال سیگار باعث جهش DNA در سلول ها می‌شود
استعمال سیگار باعث جهش DNA در سلول ها می‌شود

تحقیقات جدید نشان می‌دهد کشیدن هر ۵۰ سیگار باعث تغییر ژنتیکی سلول‌های مختلف می‌شود.

استعمال سیگار باعث جهش DNA در سلول ها می‌شود

(image)

تحقیقات جدید نشان می‌دهد کشیدن هر ۵۰ سیگار باعث تغییر ژنتیکی سلول‌های مختلف می‌شود.

استعمال سیگار باعث جهش DNA در سلول ها می‌شود

دانلود مستقیم تانگو جدید