اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی تشکیل می‌شود

اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی تشکیل می‌شود
اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی تشکیل می‌شود

شب گذشته در جلسه‌‌ای که بین برخی از اعضاء هیئت دولت و مدیران کسب و کارهای اینترنتی برگزار شد، ضمن بررسی مشکلات این کسب و کارها، مقرر شد که اتحادیه‌ی مستقلی برای این کسب‌وکارها راه‌اندازی شود.

اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی تشکیل می‌شود

(image)

شب گذشته در جلسه‌‌ای که بین برخی از اعضاء هیئت دولت و مدیران کسب و کارهای اینترنتی برگزار شد، ضمن بررسی مشکلات این کسب و کارها، مقرر شد که اتحادیه‌ی مستقلی برای این کسب‌وکارها راه‌اندازی شود.

اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی تشکیل می‌شود