آیا پژو می‌تواند نبودن آئودی در مسابقات لمانز را جبران کند؟

آیا پژو می‌تواند نبودن آئودی در مسابقات لمانز را جبران کند؟
آیا پژو می‌تواند نبودن آئودی در مسابقات لمانز را جبران کند؟

با خروج آئودی از مسابقات لمانز احتمال می‌رود پژو بتواند با استفاده از نبود آن، خود را جایگزین این شرکت در لمانز کند.

آیا پژو می‌تواند نبودن آئودی در مسابقات لمانز را جبران کند؟

(image)

با خروج آئودی از مسابقات لمانز احتمال می‌رود پژو بتواند با استفاده از نبود آن، خود را جایگزین این شرکت در لمانز کند.

آیا پژو می‌تواند نبودن آئودی در مسابقات لمانز را جبران کند؟