آیا مفهومی به نام «جاذبه صفر» وجود دارد؟

آیا مفهومی به نام «جاذبه صفر» وجود دارد؟
آیا مفهومی به نام «جاذبه صفر» وجود دارد؟

جاذبه‌ی صفر مفهومی است که بیشتر در مورد سفرهای فضایی درباره‌اش شنیدیم. اما آیا به‌راستی چنین حالتی وجود دارد؟ 

آیا مفهومی به نام «جاذبه صفر» وجود دارد؟

(image)

جاذبه‌ی صفر مفهومی است که بیشتر در مورد سفرهای فضایی درباره‌اش شنیدیم. اما آیا به‌راستی چنین حالتی وجود دارد؟ 

آیا مفهومی به نام «جاذبه صفر» وجود دارد؟