آیا ما داخل یک برنامه‌ شبیه‌سازی کامپیوتری زندگی می کنیم؟

آیا ما داخل یک برنامه‌ شبیه‌سازی کامپیوتری زندگی می کنیم؟
آیا ما داخل یک برنامه‌ شبیه‌سازی کامپیوتری زندگی می کنیم؟

از زمان‌های دور همواره یکی از پرسش‌های پیش روی دانشمندان و فیلسوفان این بوده است که آیا جهان واقعا همان جهانی است که ما حس می‌کنیم یا خیر. یکی از فرضیه‌های جالب توجه این است که، گفته می‌شود شاید ما داخل یک شبیه‌سازی کامپیوتری قرار داریم. در گزارش پیش رو به بررسی جنبه‌های محتمل پیرامون این فرضیه می‌پردازیم.

آیا ما داخل یک برنامه‌ شبیه‌سازی کامپیوتری زندگی می کنیم؟

(image)

از زمان‌های دور همواره یکی از پرسش‌های پیش روی دانشمندان و فیلسوفان این بوده است که آیا جهان واقعا همان جهانی است که ما حس می‌کنیم یا خیر. یکی از فرضیه‌های جالب توجه این است که، گفته می‌شود شاید ما داخل یک شبیه‌سازی کامپیوتری قرار داریم. در گزارش پیش رو به بررسی جنبه‌های محتمل پیرامون این فرضیه می‌پردازیم.

آیا ما داخل یک برنامه‌ شبیه‌سازی کامپیوتری زندگی می کنیم؟

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی