آیا آئودی به کارش در مسابقات لمانز پایان می دهد؟ (بروزرسانی: تایید شد)

آیا آئودی به کارش در مسابقات لمانز پایان می دهد؟ (بروزرسانی: تایید شد)
آیا آئودی به کارش در مسابقات لمانز پایان می دهد؟ (بروزرسانی: تایید شد)

آیا دیگر در مسابقات جهانی استقامت و پیست مطرح لمانز فرانسه شرکت نخواهد کرد؟

آیا آئودی به کارش در مسابقات لمانز پایان می دهد؟ (بروزرسانی: تایید شد)

(image)

آیا دیگر در مسابقات جهانی استقامت و پیست مطرح لمانز فرانسه شرکت نخواهد کرد؟

آیا آئودی به کارش در مسابقات لمانز پایان می دهد؟ (بروزرسانی: تایید شد)

تلگرام فارسی