آنتن های مبتنی بر گرافین در راه تجاری سازی

آنتن های مبتنی بر گرافین در راه تجاری سازی
آنتن های مبتنی بر گرافین در راه تجاری سازی

پژوهشگران در حال تلاش برای یافتن راهکاری جهت تجاری‌سازی آنتن‌های ان‌اف‌سی مبتنی بر گرافین هستند.

آنتن های مبتنی بر گرافین در راه تجاری سازی

(image)

پژوهشگران در حال تلاش برای یافتن راهکاری جهت تجاری‌سازی آنتن‌های ان‌اف‌سی مبتنی بر گرافین هستند.

آنتن های مبتنی بر گرافین در راه تجاری سازی