آموزش تکنیک پاشنه پنجه در دنده معکوس

آموزش تکنیک پاشنه پنجه در دنده معکوس
آموزش تکنیک پاشنه پنجه در دنده معکوس

آنچه در مورد تکنیک پاشنه پنجه (Heel-Toe) در دنده معکوس دادن باید بدانید، در این ویدیو آموزش داده شده است.

آموزش تکنیک پاشنه پنجه در دنده معکوس

(image)

آنچه در مورد تکنیک پاشنه پنجه (Heel-Toe) در دنده معکوس دادن باید بدانید، در این ویدیو آموزش داده شده است.

آموزش تکنیک پاشنه پنجه در دنده معکوس